رئال زیدان

تحلیلگر : علی عینی

رئال زیدان

شبیه ترین رئال آسیایی ایران است

چه کسی سرمربی تیم ملی میشود؟ / قسمت ششم

ما درقسمت قبل از رئال زیدان صحبت کردیم و تشابهی که بازیکنان ما میتوانند داشته باشند و سازگاری تیم ما با آن سبک

رئالی که زین الدین زیدان ساخت مبتنی بر اغلب ۲ سیستم غالب بود.

۴-۱-۲-۳ و ۳-۱-۲-۴ یا درکل میتوان گفت ۳-۳-۴

رئال زیدان

رئال زیدان و ماهیت سیستم او در کل تهاجمی است و حتی تیم ما در زمان کیروش در حمله از این این آرایش استفاده میکرد.

اما درکل آرایش تیم ما را با ۲-۴-۴ آغاز مینمود.

تیم زیدان در دفاع مبتنی بود بر دو دفاع با قابلیت های سرزنی،جنگندگی و نیز دوندگی قابل توجه که چنان دژ مستحکمی در انتهای زمین در حملات می ایستادند.

این ۲نفر اغلب په په و راموس بودند.

در این قسمت تیم ملی دارای چند بازیکن با سبک فوتبالی مشابه این ها بود.

پژمان منتظری،سیدمجید حسینی،کنعانی زادگان وپورعلی گنجی.

شاید بتوان دلیل انتخاب کنعانی زادگان را هم دراین لیست و اکثر بازی ها و ترجیح وی به مجید حسینی همین بود. وی شباهت بیشتری از نظر فیزیکی به خواسته های کیروش در تقلید زیدان داشت.

زمانی که جای خالی سید جلال حسینی شدیدا حس میشد، ایران نیاز به یک سید جلال دیگر در خط دفاع داشت.

البته نکته ای پیش از خط دفاع وجود دارد.

رئال زیدان

که علیرضابیرانود بازیساز در پشت خط دفاع و پراعتماد به نفس مکمل اصلی و دفاع عاریتی این سیستم است.

در کناره ها اما رئال زیدان از دو دفاع رونده بهره میبرد که یکی از تفاوت های دفاع کی روش با این سبک در این نقطه بود.

زمانی که دفاع های زیدان با بازیسازی کروس شروع به حرکت میکردند.

گویا ۳ مهاجم در باکس حمله بودند و دو مهاجم دیگر (همان مدافعان در دوگوش) هم در کناره های محوطه جریمه بودند.

این به مهاجمان آزادی عمل بیشتری میداد.

و آرایش تیم مان را به سیستم در حقیقت (۳-۲)۵-۲-۱-۲ یا به ۵-۲-۳ تغییر میدادند.

این در ایران با وجود ظرفیت ها باتوجه به احتیاط کیروش نسبت به دفاع به صورت ناقص تری اجرا میشد.

به صورت برتری عددی در یک سمت زمین نه درتمام زمین!

تفاوت حمله های کیروش به صورت عمده با زیدان در این بود.

هافبک های تخریبگر،بازیساز ،تکنیکی و فضا ساز زیدان!

اما پس از خط دفاع و نقش آن ها در حمله به قلب تپنده هر تیم یعنی هافبک ها به خصوص هافبک های بازیساز آن تیم میپردازیم.

سیستم ثابت زیدان تنها در پست هافبک با توجه به حریف تغییر میکرد.

به صورت۱-۲ یا ۲-۱ یعنی یا متکی به هافبک دفاعی تخریبگر، شوت زن، دونده، جنگنده در عقب بود.

و دو هافبک بازیساز در جلو آن که البته در هنگام بازی سازی کمی به عقب تمایل داشتند.

دوهافبک تکنیکی ،تغذیه کننده ،شوت زن و توپ نگهدار

مانند مودریچ کروس کواچیچ و ایسکو البته با تفاوتهای جزیی در تاکتیک

با این تفاسیر میتوان فهمید با توجه به ویژگی های فردی بازیکنان ایرانی چرا شبیه ترین آسیایی به رئال هستیم !

در کلیپ زیر به بخش هایی از آن اشاره شده است.